Skip to main content
menu

Museums/Institutes Huize Frankendael

Sun + Mon, 8.30-18 hrs
Tue-Sat, 8.30-23 hrs
 

Date 22 Apr

Opening Sunday 22 Apr
15:30 - 17 hrs

Sandra Kassenaar & Bart de Baets


Museums/Institutes Stedelijk Museum Amsterdam

Daily 10-18 hrs
Fri 10-22 hrs

Date 22 Apr

Time 16 - 17 hrsMuseums/Institutes Foam

Mon - Wed / 10-18 hrs
Thu - Fri / 10-21 hrs
Sat - Sun / 10-18 hrs

Date 20 Apr

Time 18 - 19:30 hrs

Courtesy of Daniëlle van Ark


Galleries Juliette Jongma

Wed - Sat / 13-18 hrs

Date 20 Apr

Time 18 - 18:30 hrsMuseums/Institutes Oude Kerk

Mon - Sat / 10-18 hrs
Sun 13-17.30 hrs

Date 20 Apr

Time 18 - 19 hrs